XXX Chats

international russsia dating

Banga sexy chat room

Besekulayitiwe ngaphandle kwabe ku phole kamnandi ndayo ngena endlini kwabe ku phakwa, wathi u Lilitha ndiyo hlala etafileni ndahlala ecaleni ko ko Phindi no Athulile ndijongane no Ongeziwe wabe enesi dlele esi bomvu , u Siyanda wathandaza kwatyiwa.

…yhoo hayi kunzima ukhumbula, idlulile wethu mandiyiyeke.

Kwangena u Ongeziwe no Lilitha ne dishcloth caba ine ice ngoba u Onge ebeyi beke ebusweni, ebesa fixiza caba ndimbethe kakhulu na, uyaphapha wethu naye, ndagqiba ukutya ndabeka isitya e sinkini ndagalela amanzi e glassini ndaya e roomini yam, ndakhupha I adco-dol eziyi 3 ndazi sela kwatsho I knock emnyango ndathi maka ngene, wangena ibingu Siyanda SIya: “uziva njani?

” Me: “kudala, yho” Him: funeka uye…ndivile ngaleto yenzekileyo” intliziyo yam yabetha fast Me: “uhm, oh” Him: “you did the right thing” ndajika ndamjonga,bendingayi kholelwa ke le ayithethayo, wandibamba wandihlalisa phezu kwakhe, yena wabe echophe ebhedini Him: “u brave nana, yilento ndiku thandayo” wandi tsala ngesi dlele, ndancuma Me: “kutheni ndiziva kanje kodwa ndeze Into e right?

” Him: “okokuqala uyintombazana, okwesibini ubuqala ukudubula umntu” Me: “what if uyandi porhela lamntu?

Baqala bathetha ke, bendixelela ukuba kumele ndiyi dlulise lento noba ndingaphinde ndiphathe I gun ngoba ndizokuzi limaza blah blah blah ugqiba kwabo baphuma no SIyabulela ebizwe esi bhedlele kwasheka u Anele, Athu no Siyanda, Anele: “khawutsho ke mancane, umbetheleni u Onge” Siyanda: “akasengo Mancane lo” Me: “uxelele utata ukuba ndiya nxila” Athu: “dzamn umbethe kancinci” Me: “ndizombetha qho xa endi qhela” bahleka Siyanda: “akahlekwanga ngu Zenande” Me: “inoba ebechazekile lowo” Anele: “beku chazeke mna, masambeni e roomini yam” ndathatha I chocolate, sahamba saya e roomini ka Anele, no Phindile no Zenande beza, kwatshixwa.

Bendiyazi ukuba kuzo tshaywa, u Anele ba lungisa I hubbly bubbly pipe kwatshaywa, Zen: “uyi qhaqhele ntoni wena intoko?

” Me: “ibindi dikile” Anele: “ingathi uli rasta ngoku” Siyanda: “ukhula nini mara wena Hlehle” Me: “khanindiyekeni ne ntloko yam tu” Phindi: “uyayiqonda phofu kuba iintsuku ziphelile siyahamba saterday” Me: “kuthiwe abangeni abane nwele ezimbi e taxini?

” Athu: “hahahahaha, u nkulu nkulu wenza imistake ngoku kwenza intombazana wena” Me: ‘khanindiyeke torho” Zen: “hayi mna ndincamile, ndicela ukubamba isandla ngoku betha u Ongeziwe” sahleka, we shook hands Phindi: “ha a jonga mtshana umshiye ne stamp ogqiba wane duma esi bunzi” Anele: “u sure ukuba yimpama qha ombethe ngayo?

” ndithe ndiyathi akasekho umntu, ndaphakama ndamkhangela e roomini Me: “Tata! Beku layitiwe e roomini bendi phupha, kodwa u Andile yena ebengathi uyaphila, bendisayiva I cologne yakhe ndimvile naxa endi hug..mhlawumbi ndiyaphambana ne, elagazi bendili bona e bathroom lona?

Eish, ndaphakama ndanxiba I sleepers ndaya e bathroom ndicotha, ndafika emnyango ndakhokha umoya,ndakroba beku ngekho gazi, ndangena ndahlamba umlomo nobuso ndathatha la plastic ine mpahla zam ezine gazi ndafaka la gift bag pha kuyo ndahamba nayo ndayoyi faka e dustbin ngaphandle ndagqiba ndahlamba izandla.

Comments Banga sexy chat room